Rezultate și Indicatori

Activităţi  implementate pe parcursul perioadei 16 aprilie 2014 – 18 iunie 2014

A1. Managementul proiectului

Au fost derulate activităţi de management necesare pentru realizarea proiectului in conditii optime si in concordanta cu planificarea initiala.

 A fost intocmita Cererea de prefinantare nr. 1/11.04.2014 si depusa la CNDIPT OIPOSDRU cu nr. 4518/15.04.2014; Solicitantul a numit prin Dispozitia presedintelui nr. 106/24.04.2014 privind numirea membrilor unitatii de implementare a proiectului, iar partenerii si-au nominalizat persoanele ce fac parte din echipele de implemetare; S-a depus Graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare pentru proiect, cu adresa de înaintare nr. 5580/25.04.2014; Au fost elaborate fisele posturilor de fiecare partener; Au fost pregatite si depuse documentele de contractare pentru ridicarea clauzei suspensive; Partenerul 1 a intocmit, incheiat şi vizat 10  CIM-uri;  A avut loc o intalnirea intre parteneri (28.04.2014) (minuta intalnire + lista prezenta); A fost elaborata, intocmita si vizata o procedura de management proiect, ROF-ul si documentul cadru de implementare; Au fost diseminate Documentul cadru de implementare, ROF-ul si Procedura de management; Au avut loc 2 întâlniri de lucru între partenerii proiectului (14.05.2014, 28.05.2014); S-a solicitat completare de documente de contractare pentru ridicarea clauzei suspensive cu adresa de înaintare nr. 6495/13.05.2014; S-a emis Dispoziţia nr. 165/30.05.2014, privind aprobarea deducerii cuantumului cheltuielilor cu utilităţile pentru proiect din partea solicitantului (Consiliul Judeţean Caraş-Severin); P1 a organizat 4 intalniri intre membrii echipei de implementare proiect unde au fost intocmite 4 minute de intalniri; P2 a organizat 4 şedinte de planificare operationale cu expertii cheie şi au fost intocmite 4 minute de intalniri; Au fost elaborate rapoartele de activitate ale expertilor şi timesheet-urile; P2 a încheiat contracte de munca pentru trei experti;P1 a elaborat, intocmit si vizat procedura de arhivare documente, procedura de  management financiar, procedura de achizitii, procedura de monitorizare; P1 a demarat activitatea de autorizare ca furnizor de informare, consiliere şi mediere pe piaţa muncii (cererea de modif statut judecatorie).

Rezultate / realizări atinse pe perioada de raportare

A1. Managementul proiectului

Rezultate în cadrul activității:

– Intocmirea si depunerea cererii de prefinantare

– Urmărire operațiuni cont proiect

– Relaționare CNDIPT POSDRU

– Planificare/verificare rapoarte activitate si pontaje

– Monitorizare desfășurare activități

– Stabilire acțiuni de prevenție

– Dispozitia presedintelui nr. 106/24.04.2014 privind numirea membrilor unitatii de implementare a proiectului,

– Intocmirea si depunerea Graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare pentru proiect

– Elaborarea fiselor posturilor si repartizarea sarcinilor in conformitate

– Incheierea CIM-urilor;

– minute sedinte de lucru

– procedura de management proiect,

– ROF-ul

– documentul cadru de implementare;

– procedura de arhivare documente,

– procedura de  management financiar,

– procedura de achizitii,

– procedura de monitorizare;

Monitorizare proiect

–       Stabilirea activitatilor si rezultatelor necesar a fi atinse

–       Intocmirea si realizarea fiselor de post pentru toate persoanele din echipa de implementare

–       Monitorizarea si  incheierea contractelor de munca

–       Monitorizarea si  incheierea contractelor cu furnizorii

–       Stabilirea rezultatelor de atins pentru fiecare activitate in parte

–       Monitorizarea, centralizarea, rapoartelor lunare individuale

A3. Diseminarea informaţiilor

Au fost inregistrate urmatoarele aparitii:

–   articol presa online www.vesttv-resita .ro

–   articol presa online www.caon .ro

– 29.04.2014 site web www.cjcs.ro – 1 aparitie-comunicat de presa pentru lansarea proiectului.

In data de 29.04.2014 a fost organizata o conferinta de presa, in cadrul careia au fost prezentate obiectivele si avantajele proiectului.

-a fost elaborat un plan de diseminare a informaţiilor

A4. Autorizare cursuri de formare profesională

– A fost intocmit un plan de autorizare a cursurilor de formare;

– a intocmit un dosar de autorizare curs de agent de curatenie;

– cererea nr. 679/12.05.2014  de reautorizare a cursului de îngrijitor bătrâni la domiciliu;

-elaborarea unei planificari privind autorizarea cursurilor,

-pregatirea documentelor necesare autorizarii (acte juridice, CUI, bilantul contabil etc)

A5. Campanie de informare cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a persoanelor angajate

– a fost elaborat şi publicat pe site-ul Consiliului Judeţean Caraş-Severin comunicatul de presa privind lansarea implementării proiectului şi obiectivul acestuia;

– a fost intocmit un plan de organizare de seminarii de informare / conştientizare in regiunea Vest;

– a fost intocmit un document de informare cu privire la oportunităţile de calificare/recalificare a persoanelor angajate;

– a fost elaborat planificarea privind organizarea seminariilor de informare/conştientizare in regiunile Bucureşti-Ilfov Sud-Muntenia

A7. Sprijin pentru angajati, in vederea calificarii/recalificarii prin participare la programe FPC autorizate pentru dobandirea unei (noi) calificari

– a fost intocmit un plan de organizare a cursurilor de calificare/recalificare in regiunea Vest;

– P2 a elaborarat planificarea privind derularea cursurilor in regiunile Bucureşti-Ilfov Sud-Muntenia

SITUAȚIA REALIZĂRII INDICATORILOR  PRIVIND PROIECTUL „Calificarea – temelie pentru dezvoltarea pietei muncii” RAPORTAȚI PRIN RAPORTUL TEHNIC de IMPLEMENTARE NR .2

                         Rapoarte Tehnico Fininciare:

     RTF3RTF4RTF5RTF6RTF7RTF8RTF9RTF10.