Comunicate de Presă

20.10.2014

                                       Comunicat LANSARE PROIECT

Asociaţia de Binefacere Pro Vitam, în calitate de beneficiar, anunţă începerea proiectului ”Pro incluziune – pe piaţa muncii” POSDRU /168/6.1/S/145919 la data de 15.10.2014.

Proiectul este finanţat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară: 6 – „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie: 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”,  având o valoare totală de 4.696.297,88 lei, din care 4.543.571,92 lei  reprezintă finanţare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului constă în intensificarea si diversificarea masurilor de dezvoltare a economiei sociale în scopul facilitării accesului la ocupare a persoanelor care apaţtin grupurilor vulnerabile prin:

  1.  Promovarea capacității de a ocupa un loc de muncă și a adaptabilității pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile;
  2.  Acţiuni de sensibilizare, promovare a serviciilor integrate pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile;
  3.  Creşterea gradului de calificare/recalificare pentru persoanele implicate în economia socială;
  4. Promovarea unor măsuri adecvate în ceea ce priveşte nevoile persoanelor supuse riscului de excluziune socială sau excluse social şi ale comunităţilor defavorizate.
  5.  Dezvoltarea structurilor economiei sociale

Grupul ţintă este reprezentat de persoane provenind din grupuri vulnerabile din regiunile Vest şi Sud-Vest: 30 de persoane de etnie romă, 10 persoane cu dizabilităţi, 20 persoane care au părăsit timpuriu şcoala, 5 persoane care provin din familii cu mai mult de 2 copii, 5 persoane provenind din familii monoparentale, 30 persoane beneficiare de venit minim garantat, 40 asistenţi personali ai persoanei cu handicap grav şi 10 manageri ai structurilor de economie socială.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 12 luni şi se implementează în parteneriat cu:

  • SC Best Impact Company SRL Reşiţa
  • Primăria Comunei Vermeș
  • Primăria Comunei Băuţar
  • SC European Steps SRL Reşiţa

Contact: Răzvan ROTARIU, responsabil informare şi publicitate, Asociaţia de Binefacere Pro Vitam Reşiţa, Al. Tineretului nr 7, tel: 0255-226659 e-mail: provitam_resita@yahoo.com